July 25, 2020

๐Ÿ‘ญ Knight Challenge #11 ๐Ÿ‘ฌ

Want to try your hand at these challenges? There's a couple of things you can do!
From writing, to research, to images, find your preferred way to contribute with our eleventh theme: Couples!

Latest Announcements

Hylian Shield

From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
Jump to: navigation, search
Hylian Shield
ArtworkRenderModelSprite
OoT Hylian Shield Artwork.png
OoT3D Hylian Shield Artwork.png
TP Hylian Shield Artwork.png
TPHD Hylian Shield Artwork.png
SS Hylian Shield Artwork.png
ALBW Hylian Shield Concept.png
OoTOoT3DTPTPHDSSALBW
OoT Hylian Shield Render.png
TP Hylian Shield Render.png
ALBW Hylian Shield Render.png
OoTTPALBW
OoT Hylian Shield Model.png
OoT3D Hylian Shield Model.png
TP Hylian Shield Model.png
File:No Image Upload.png
File:No Image Upload.png
ALBW Hylian Shield Model.png
BotW Hylian Shield Model.png
OoTOoT3DTPTPHDSSALBWBotW
OoT Hylian Shield Icon.png
OoT3D Hylian Shield Icon.png
TP Hylian Shield Icon.png
TPHD Hylian Shield Icon.png
SS Hylian Shield Icon.png
ALBW Hylian Shield Icon.png
BotW Hylian Shield Icon.png
OoTOoT3DTPTPHDSSALBWBotW
Main appearance(s)
Other appearance(s)
Cost(s)
80 Rupees (OoT)
200 Rupees (TP)
3,000 Rupees (BotW)
Use(s)
Defending
Blocking fire, electric, and curse attacks
Comparable item(s)

Hylian Shields are recurring Items in The Legend of Zelda series.[1][citation needed] It is the traditional Shield bore by the Knights of Hyrule and is commonly used by Link in 3D Zelda games.[2] Unlike Wooden Shields, the Hylian Shield will not burn upon contact with fire.[3][4] Though it is made of steel, it is light and sturdy, an optimal weight for a fighter with a one-handed weapon.[5] Throughout the Zelda games, the Hylian Shield has changed little in terms of overall appearance, always bearing the symbol of the Triforce and, beneath it, a red Hylian Crest representing the goddess Hylia and the Crimson Loftwing that helped Link at the founding of Hyrule.[6][7] The first Hylian Shield was a legendary Shield guarded by the Thunder Dragon Lanayru, who created the Lightning Round to judge whether someone would be worthy of wielding the Shield.[8]

Location and Uses

Link's Awakening

Main article: Shield

While the Hylian Shield did not appear in the original or DX versions of Link's Awakening, the Shield was given the appearance of the Hylian Shield in Link's Awakening for Nintendo Switch. It it received from Tarin after Link wakes up on Koholint Island.

Ocarina of Time

The Hylian Shield can either be purchased or found by Link as a child in Ocarina of Time. Emblazoned with Hylian artwork, complete with a Crimson Loftwing and the Triforce, the Hylian Shield is much too large for young Link to wield on his arm and functions more like a turtle's shell.[9] After his seven year sleep, Link became able to use it as his standard Shield.

The Hylian Shield becomes almost necessary to survive a visit to the Great Fairy in Death Mountain, as child Link's 'turtle shell' use of the Shield protects from recurrent flaming rock eruptions. It is also not prone to the risk of being burnt by particular fire-borne enemies, such as the Fire Keese.[10] However, the Hylian Shield can be consumed by the Shield-eating Like Likes if Link is swallowed by one.[11] Child Link's use of the Shield limits mobility while defending and does not provide as much adequate protection from the front as the Deku Shield (and the Hylian Shield as an adult) and is similarly unable to reflect Deku Scrub and Octorok attacks, but it can defend Link from the Boulders that rain from Death Mountain. The guard at the gates of Kakariko Village (leading to Death Mountain) can offer Link a discount in correspondence with the owner of the Bazaar in Hyrule Castle Town.[12] If Link speaks to the guard and then attempts to purchase the Hylian Shield at normal price at the Bazaar in the Market, the shop owner will give Link a discount of random values in intervals of 5 Rupees between a total price of 45 to 75 Rupees.[13] However, the Shield cannot be bought even with the discount if Link does not have 80 Rupees. Despite the discount, a free Hylian Shield can be found if Link opens a certain grave at night in the Kakariko Village Graveyard.

Twilight Princess

The Hylian Shield becomes available before entering the Goron Mines in the newly established Malo Mart in Kakariko Village in Twilight Princess.[14] It can also be bought (for a slightly higher price) from a Goron in Hyrule Castle Town.[15] The Hylian Shield is indestructible but is unable to catch Arrows that strike it, merely deflecting them.

Its appearance is largely similar to its Ocarina of Time incarnation, with some minor design changes. The metal frame is thinner now, and the numerous rivets are replaced by three large bolts. The Triforce symbol has become smaller, now with metal framing it. In contrast, the Crimson Loftwing is noticeably bigger and takes up the entire bottom half of the Shield. The inverted triangle at the bottom has been removed and two metal decals take its place.

Skyward Sword

As with all other Shields in Skyward Sword, the Hylian Shield is controlled by using the Nunchuk: by quickly thrusting the Nunchuk forward, Link will raise his Shield and use it to defend himself against enemy attacks. Unlike other Shields in the game, this Hylian Shield is imbued with heroic power, making it indestructible, with its durability bar permanently filled with a glowing blue color to signify this. Unlike its past appearances, the Hylian Shield cannot be obtained early on in the game, due to the nature of normal Shields as potentially temporary items with limited durability. It is the reward from the Thunder Dragon Lanayru's Lightning Round if Link wins eight fights consecutively and then quits.

The Hylian Shield's design originally was largely similar to that of Twilight Princess, albeit with brighter colors more akin to the original Ocarina of Time design. Sometime prior to E3 2011, the design was altered, removing the silver rim around the Triforce and the metal ornamentation beneath the Crimson Loftwing design.

A Link Between Worlds

The Hylian Shield is found in Turtle Rock in A Link Between Worlds. When obtained, it replaces the standard Shield once obtained. Unlike the standard Shield, it can block magical attacks such as the beams fired by Beamos, as well as block the Lynels' fire breath,[16] although it cannot reflect them back.

Although the Shield is referred to as a Hylian Shield and bears the Hyrulean Triforce, it is not known or explained how it came to be housed in a Lorulean dungeon.

Breath of the Wild

Hyrule Compendium Entry

350 (355) Hylian Shield
BotW Hyrule Compendium Hylian Shield.png
Description
A shield passed down through the Hyrulean royal family, along with the legend of the hero who wielded it. Its defensive capabilities and durability outshine all other shields.
Common Locations
Unknown
Properties
Def 90

The Hylian Shield is located in the Lockup of Hyrule Castle in Breath of the Wild, guarded by a Stalnox. It is the strongest and most durable shield in the game, having a durability rating of 800 and Defense of 90. Unlike Skyward Sword, the Hylian Shield isn't indestructible and will break like other shields. Once obtained within Hyrule Castle, it can be purchased from Grantรฉ in Tarrey Town for 3,000 Rupees, provided Link does not have one already.

Other Appearances

Super Smash Bros.

See SmashWiki's article on Link's Shields for more information.

In Super Smash Bros., Link wields the Hylian Shield alongside the Master Sword. The Shield is based on its Ocarina of Time iteration but it offers no protection.

Super Smash Bros. Melee

In Super Smash Bros. Melee, Link once again wields the Hylian Shield and it is based on its Ocarina of Time iteration. When Link is not moving, it is possible for him to block some projectiles with his Shield and get pushed back instead of taking damage. Whether the projectile is blocked or not depends on how much damage or knockback the projectile would normally do.

Soulcalibur II

In Soulcalibur II, the Hylian Shield also appears as Link's default weapon, along with the Master Sword. It is his most balanced weapon in the game.[17] The Hylian Shield is also paired off with other weapons such as the Biggoron's Sword, Razor Sword, the Great Fairy Sword, and the Bug-Catching Net.

Image Cost Attributes Description
Master Sword (SCII).png
Master Sword & Hylian Shield
Free Well-balanced A magic sword and shield that have accompanied Link on many adventures and helped him repeatedly save the land of Hyrule. This journey is no less dire, and Link once again goes into battle equipped with these items, this time in another world. These are well-balanced arms for Link.
Razor Sword (SCII).png
Razor Sword
600 Gold Attack goes up 25%
Short reach
Takes 15% block damage
A sword forged by the blacksmith from the Mountain Village on Snowhead. The blacksmith is famous for his perfectionism--this sword is yet another excellent example of of his craftsmanship and boasts an amazingly sharp cutting edge. Unfortunately, the metal used to forge this blade is prone to chipping, so there remains some concern about its defensive capabilities.
SCII Megaton Hammer Model.png
Megaton Hammer
1200 Gold Offense goes up 35%
Short reach
An extremely heavy hammer. Learning to use it effectively could take some time, as its reach is somewhat short for a weapon. Its power and toughness, however, far exceed that of any normal sword. It's guaranteed to inspire awe.
Cane of Byrna SCII.png
Cane of Byrna
1600 Gold Soul Charge boosts offense up to 50%Triforce piece.png
Soul Charge lowers damage received by 25%Triforce piece.png
Soul Charge recovers up to 32 HP each time
An ancient magic staff that grants protection to heroes. It can be used even by those who are not sorcerers as long as their hearts are pure. It is said that praying to the staff with all one's heart will shroud the user in light and fill him with vitality. Because it is not a true weapon, it usually does not fare well when it clashes against an opponent's weapon.
Biggoron Sword (SCII).png
Biggoron's Sword
4000 Gold Long reach
Drains 3 HP per attack
A masterfully crafted long sword forged by the best blacksmith in Hyrule, Biggoron, who lives on Death Mountain. Designed specifically for Link, it is made to be wielded with one hand. Even so, swinging it with full force gets tiring after a while.
Great Fairy's Sword (SCII).png
Great Fairy Sword
9800 Gold Attack goes up 20%
Gains 5 HP per second
Takes 20% block damage
A sword blessed by the Great Fairy, rumored to be able to reflect any and all dark magic. Merely holding it fills the wielder with strength, but unfortunately, its protective power did not survive intact in this world, and it is no longer able to resist enemy attacks.
Bug-Catching Net (SCII).png
Bug-Catching Net
12,500 Gold Offense decreases 80%
Defenses decreases 80%
A long-handled net used for catching bugs. This item is an old companion of Link's and has appeared on many of his adventures--it accompanies him on this adventure as well. Obviously, it is not a weapon, but perhaps it will cause opponents to let down their guard.

Super Smash Bros. Brawl

In Super Smash Bros. Brawl, the Hylian Shield is wielded by Link and is based on its Twilight Princess iteration. Like in Super Smash Bros. Melee, it can block some projectiles when Link is not moving. The Hylian Shield also appears as two Stickers, one based on its The Minish Cap iteration and the other based on its Twilight Princess iteration.

Sticker Artwork from Effect in The Subspace Emissary Usable by
SSBB Hylian Shield Sticker Icon.png
Hylian Shield
The Minish Cap Shield Recovery +5 All
SSBB Hylian Shield Sticker Icon 2.png
Hylian Shield
Twilight Princess [Slash] - Resistance +10 This sticker is only usable by Link, Zelda, Ganondorf and Toon Link

Battle Quest

In The Legend of Zelda: Battle Quest minigame of Nintendo Land, the first player wields a bow (or optionally a sword and shield if playing singleplayer) and the other one to four players wield swords and shields. The swords resemble the Master Sword, while the shields resemble the Hylian Shield. However, the shields' (and swords') base color changes to match the color of the player wielding them (with the exception of the first player in singleplayer, where the sword and shield will be colored blue, despite the first player being green). The shield's design is much more simplistic than the majority of its canon appearances, and is flat across the top and lacks the curved edges on the bottom as well as the metal designs above the Triforce crest. The back of the shield is made of wood, similar to its in-game appearance in Ocarina of Time. Similar to its functionality in Skyward Sword, the shield is controlled using the Nunchuck and can block melee attacks as well as projectiles.

Hyrule Warriors

Main article: Master Sword

In Hyrule Warriors, the Hylian Shield appears paired with the Master Sword.

Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/Wii U

In Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/Wii U, Link wields the Hylian Shield, which is still based on its Twilight Princess iteration. The Shield can block some projectiles if Link is not moving or while Link is walking. When the Shield blocks a projectile, Link will take a defensive stance.

Super Smash Bros. Ultimate

Link once again wields the Hylian Shield in Super Smash Bros. Ultimate. The Shield is based on its Breath of the Wild iteration.

Trivia

 • While the Hylian Shield is made entirely of metal in Ocarina of Time, parts of the back of the Shield are made with wood in Ocarina of Time 3D. The difference in materials for the Shield can also be seen in the artwork of both games.

Nomenclature

TMC Forest Minish Artwork.png Names in Other Regions TMC Jabber Nut Sprite.png
LanguageNameMeaning
FranceFrenchEUBouclier Hylien (OoT3D)[18]Hylian Shield
IsraelModern HebrewHylian Shield (Skyrim)[19] 
ItalyItalianScudo Hylia (BotW) 
This table was generated using translation pages.
To request an addition, please contact a staff member with a reference.

Gallery

References

 1. โ†‘ Encyclopedia (Dark Horse Books) pg. 127 (OoT | TP | SS | ALBW)
 2. โ†‘ "This is a big, heavy Shield just like the ones Hylian Knights use. It can stand up to flame attacks!" โ€” Bazaar Owner (Ocarina of Time)
 3. โ†‘ "Hylian Shield A shield with a Hylian crest. Defend against attacks with Z. It's metal and will never burn." โ€” N/A (Twilight Princess)
 4. โ†‘ "You got the Hylian shield! Press Z to defend yourself. It's metal and will never burn." โ€” N/A (Twilight Princess)
 5. โ†‘ "Though it is made of steel, it is light and sturdy, an optimal weight for a fighter with a one-handed weapon."  (Encyclopedia (Dark Horse Books) pg. 84)
 6. โ†‘ "Our hero, who rescues the land that will later become Hyrule, rides a red bird. This is why the mark of a bird appears on his shield. However, since the design had already appeared, was this some herald of fate to come? Loftwings are modeled after birds called shoebills, and the idea for their curled tails came from the designer's pet shiba - Hiraoka, designer"  (Hyrule Historia (Dark Horse Comics) pg. 9)
 7. โ†‘ "The bird-like design that is painted to look as though it is protecting the Triforce is the mark of the goddess Hylia and also depicts the brilliant red Loftwing once ridden by the hero."  (Encyclopedia (Dark Horse Books) pg. 84)
 8. โ†‘ "Yes, yes... The Thunder Dragon. The goddess gave the Thunder Dragon the power to protect the desert. This dragon possesses a legendary shield. It is truly one of its most prized treasures. It is said that the Thunder Dragon delights in testing those with promise in the hopes of someday finding a worthy recipient for the shield." โ€” Eldin (Skyward Sword)
 9. โ†‘ "My current hot seller is the Hylian Shield, but it might be too big for you, kid." โ€” Bazaar Owner (Ocarina of Time)
 10. โ†‘ "Fire Keese Destroy it before it flies into you! If you don't, its flames will burn up your Deku Shield!" โ€” Navi (Ocarina of Time)
 11. โ†‘ "Like Like
  An enemy that eats shields and certain clothes. Beat it quickly to get your gear back!
  " โ€” Navi (Ocarina of Time)
 12. โ†‘ "By the way, Mr. Hero... If you're going to climb Death Mountain, you should equip a proper shield! It is an active volcano, after all! If you go back to Hyrule Castle Town Market, you should check out the Bazaar. They sell the shield you need there. Tell 'em I sent you and they should give you a special discount!" โ€” Guard (Ocarina of Time)
 13. โ†‘ "You heard about us from the guard at Death Mountain gate? Well, I have to give you a good deal then!" โ€” Bazaar Owner (Ocarina of Time)
 14. โ†‘ "Hylian Shield: 200 Rupees LIMITED SUPPLY! Don't let them sell out before you buy one!" โ€” Malo (Twilight Princess)
 15. โ†‘ "I cannot sell it for as low a price as you might get in Kakariko Village, but for you, I can still make a decent bargain, Brother. Would you want a Hylian shield for 210 Rupees?" โ€” Goron (Twilight Princess)
 16. โ†‘ "You got the Hylian Shield! This can protect you against magical attacks." โ€” N/A (A Link Between Worlds)
 17. โ†‘ "A magic sword and shield that have accompanied Link on many adventures and helped him repeatedly save the land of Hyrule. This journey is no less dire, and Link once again goes into battle equipped with these items, this time in another world. These are well-balanced arms for Link." โ€” N/A (Soulcalibur II)
 18. โ†‘ "Bouclier Hylien
  Un bouclier digne des chevaliers d'Hyrule. Il est lรฉger, robuste et rรฉsiste au feu.
  " โ€” Inventory (Ocarina of Time 3D)
 19. โ†‘ "THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM

  ืื—ืจื™ ืฉื–ื›ื” ื‘ืžืขืœ ืœ-200 ืชืืจื™ "ืžืฉื—ืง ื”ืฉื ื”", Skyrim ืžื’ื™ืข ืœืงื•ื ืกื•ืœืช ื”-Nintendo Switch.

  ื”ืจืคืชืงืช ื”ืขื•ืœื ื”ืคืชื•ื— ืžืืช Bethesda Games, ื‘ื” ืืคืฉืจ ืœื”ื™ื•ืช ื›ืœ ืื—ื“ ื•ืœืขืฉื•ืช ื›ืœ ื“ื‘ืจ, ื›ืขืช ื”ื•ืœื›ืช ืื™ืชื›ื ืœื›ืœ ืžืงื•ื โ€“ ื‘ื‘ื™ืช ื•ื‘ื“ืจื›ื™ื! ื›ืขืช ืขื ืคื™ืฆ'ืจื™ื ื—ื“ืฉื™ื ื›ืžื• ืฉืœื™ื˜ืช ืชื ื•ืขื”, ืฆื™ื•ื“ ื”ืžื‘ื•ืกืก ืขืœ ืกื“ืจืช The Legend of Zelda ื•ืชืžื™ื›ื” ื‘-Amiibo.

  ื”ื“ืจืงื•ื ื™ื, ืฉืื‘ื“ื• ื‘ืกืคืจื™ ื”ื”ื™ืกื˜ื•ืจื™ื”, ื—ื–ืจื• ื›ืขืช ื•ื”ืขืชื™ื“ ืฉืœ ืกืงื™ื™ืจื™ื ืชืœื•ื™ ืขืœ ื‘ืœื™ืžื”. ื‘ืชื•ืจ Dragonborn, ื”ื’ื™ื‘ื•ืจ ืฉื ื—ื–ื” ื›ื™ ื™ื•ื•ืœื“ ืขื ื›ื•ื—ื•ืช ื”ื“ืจืงื•ื ื™ื ื•ื™ืฉื ืืช "ื”ืงื•ืœ", ืืชื ื”ื™ื—ื™ื“ื™ื ืฉื™ื›ื•ืœื™ื ืœืขืžื•ื“ ืžื•ืœื.

  ื—ื™ื• ื—ื™ื™ื ืื—ืจื™ื, ื‘ืขื•ืœื ืื—ืจ โ€“ ื”ื™ืœื—ืžื• ื‘ื“ืจืงื•ื ื™ื ืขืชื™ืงื™ื, ื—ืงืจื• ื”ืจื™ื ืžืœืื™ ืžืกืชื•ืจื™ืŸ, ื‘ื ื• ื‘ื™ืช ืื• ื”ืชืžื—ื• ื‘ืžืื•ืช ื ืฉืงื™ื, ื™ื›ื•ืœื•ืช ื•ื›ืฉืคื™ื. ื‘ืคืขื ื”ืจืืฉื•ื ื” โ€“ ื”ื™ืœื—ืžื• ืขื ื”-Master Sword, ื”ื’ื ื• ืขื ื”-Hylian Shield ื•ืœื‘ืฉื• ืืช ื”-Championโ€™s Tunic โ€“ ืžืชื•ืš ื”ืžืฉื—ืง The Legend of Zelda.

  ื”ืžืฉื—ืง ื›ื•ืœืœ ื’ื ืืช ื”ืชื•ืกืคื•ืช ื”ืจืฉืžื™ื•ืช ืฉืœ ื”ืžืฉื—ืง: Dawnguard, Hearthfire ื•-Dragonborn"
  โ€” Nintendo, THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM - ืžืฉื—ืงื™ื ืœ-Switch, Official Israel Site, published n.d., retrieved May 10, 2019.